Informacja o ochronie danych osobowych 

w Szkole Podstawowej im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie

 

Co to jest RODO ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

RODO stosujemy od 25 maja 2018r.

Czym są "dane osobowe" ?

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne).

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

W zakresie w jakim korzystają Państwo z naszej strony www., korzysta ona z plików cookies  w celu sporządzenia statystyk oraz ułatwienia korzystania z niej. Użytkownicy poprzez ustawienia przeglądarki internetowej mogą zarządzać ich przechowywaniem.

Czemu służy RODO ?

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

Czemu służą gromadzone przez nas dane ?

Państwa dane osobowe uzyskujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością związaną z edukacją dzieci i młodzieży lub przy zawieraniu umów, tj. dla: 

  1. a)wykonywania zadań płynących z charakteru naszej Placówki oraz wychowywania  i kształtowania właściwych postaw;
  2. b)zawarcia oraz realizacji umów i zapewnienia należytego poziomu realizowanych usług, w całym okresie jej realizacji i po tym okresie, w związku z rozliczeniami i obowiązkami spoczywającymi na naszej Placówce, związane z obowiązkami sprawozdawczymi, rachunkowymi, podatkowymi oraz informacyjnymi związanymi; w tym w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów, zapewnienia należytej jakości usług  i świadczeń;
  3. c)ustalenia i ochrony przysługujących nam roszczeń, przeciwdziałania naruszeniom, nadużyciom oraz działaniom o charakterze przestępczym.

W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie ?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie trwania i realizacji zawartych umów, wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem spraw dotyczących realizacji przez nas obowiązków.

Jakie dane przetwarzamy ?

Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia naszej działalności i wykonywania realizowanych przez nas zobowiązań.

Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.:

-   obsługi wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania;

-   podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji naszych zadań;

-   podmiotom świadczącym nam usługi.

Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak:

-   podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;

-   placówki świadczeniodawców usług i opieki medycznej;

-   instytucje płatnicze, banki realizujące płatności na naszą rzecz oraz zwroty środków na Państwa rzecz;

-   inne organy i podmioty działające na podstawie prawa. 

Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich.

Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych

 

W stosunku do przetwarzania Państwa danych, uprawnienia i ich rodzaje wynikają  z przepisów odpowiednich ustaw, co do zasady - w związku z wypełnianiem przez nas zadań o charakterze zadań publicznych, nie rozpoznaje się obowiązku informacyjnego. 

W zakresie zaś odnoszącym się do pozostałych czynności, przysługuje Państwu prawo do :

1)    sprostowania danych, gdy są niepoprawne lub błędne;

2)    usunięcia danych, gdy przetwarzanie ich nie ma podstawy prawnej;

3)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych - wstrzymanie dokonywania operacji lub zapobieżenie usunięciu danych, na podstawie wniosku;

4)    dostępu do danych - informacji o przetwarzanych danych i ich treści;

5)    przeniesienia danych do innego administratora lub na Państwa rzecz.

Sprzeciw

Przysługuje Państwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, czego skutkiem jest zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W innych przypadkach, ze względu na Państwa prawnie uzasadniony interes, winniśmy zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie będą istnieć prawne podstawy dla ich przetwarzania w rodzaju dochodzenia roszczeń lub innych uzasadnionych przyczyn po stronie naszej Placówki.

Zgoda - skutki jej wyrażenia oraz cofnięcia

W sytuacji, gdy przetwarzanie przez nas danych za podstawę znajduje Państwa zgodę (czyli w sytuacjach innych niż zawarcie i wykonywanie umowy), wówczas udzieloną zgodę możecie Państwo w każdym czasie cofnąć, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania zrealizowanych do chwili cofnięcia zgody.

Skarga do organu nadzoru

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nasze przedsiębiorstwo danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administratorem Państwa Danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie. 

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych/ Administratorem jest możliwy mailowo, pod adresemTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.