Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2021 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017  poz.1911  z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony:www.milejow.pl/

OGŁOSZENIE

W dniu 25 lipca, rozpoczynamy półkolonie letnie w naszej szkole. Odbywać się one będą w  godzinach od 9:00 do 13:00. Bardzo prosimy o przybycie pierwszego dnia w celu zweryfikowania listy obecności. Osoby które nie pojawią się w poniedziałek 25 lipca zostaną przesunięte na listę rezerwową. W czasie kolonii będzie realizowany program profilaktyczny.

W pierwszy dzień podamy też zebranym plan kolonii oraz plan wycieczek. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnej (podbitej) legitymacji szkolnej. Będzie ona potrzebna przy biletach wstępu oraz przejazdach w komunikacji. Wszystkie szczegóły na temat wyjazdów będą przekazywane na bieżąco. 

W ramach wyjazdów planujemy:

  • rajd rowerowy do parku linowego w Ciechankach
  • wycieczka pociągiem do Zwierzyńca (w miarę pogody plażowanie nad Stawami Echo)
  • wyjazd pociągiem do kina CINEMA CITY FELICTY
  • noc w szkole
  • wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgoda rodziców.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………
w półkoloniach letnich organizowanych w szkole podstawowej w Jaszczowie.

 

                                                                                              ………………………….
                                                                                               podpis