Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2022 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Żłobek ‘
Bajkowa Przystań” w Jaszczowie sporządzony na dzień 2022-12-31, wraz z załącznikami,
został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres
strony: www.milejow.pl/