Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2023 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki
Żłobek „ Bajkowa Przystań” w Jaszczowie sporządzony na dzień 2023-12-31, wraz z
załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Milejów /adres strony: www.milejow.pl/