Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2023 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła
Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2023-12-31, wraz
z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Milejów /adres strony: www.milejow.pl/

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2022 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła
Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie sporządzony na dzień 2022-12-31, wraz z
załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Milejów /adres strony: www.milejow.pl/

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 9:30 na sali gimnastycznej.

O godzinie 8.15 rozpocznie się Msza w Kościele Parafialnym w Milejowie, uczniowie wezmą udział we Mszy z rodzicami.

W dniach 5 i 6 września odbędą się Msze z nauką misyjną dla szkół podstawowych.

W tych dniach rodzice mogą zabrać dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III na uroczystości kościelne, które odbędą się o godzinie 11.00.

Uczniowie klas IV-VIII pojadą autobusem do kościoła pod opieką nauczycieli o godzinie 10:45 i wrócą do szkoły na pozostałe lekcje, zgodnie z planem.

Bardzo proszę o wyrażenie zgody przez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy.

„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia) w Misjach”